نحوه استفاده از سمعک و آموزش آن

در این مقاله سعی داریم نکات مربوط به نحوه استفاده از سمعک را برای استفاده کنندگان از انواع سمعک نام ببریم.

نحوه استفاده از سمعک و آموزش آن

نحوه استفاده از سمعک و آموزش آن

پس از تنظیم سمعک و ارائه آن به فرد، تمام آموزش های لازم در ارتباط با و سمعک و نحوه ی استفاده از آن را می دهد. یقیناً پیدایش سمعک هاي قابل تنظیم و فروش سمعک دیجیتال ، تاثیر شگرفی بر روي قضیه ي هماهنگ سازي میزان تقویت با مقادیر تجویز شده خواهد گذاشت.

اگر بیماران از طریق الگوریتم هاي یادگیرنده اي که در درون سمعک ها گنجانده شده است، تنظیمات ظریف سمعک خود را به پاسخ مورد پسند خود تغییر داده و نزدیک تر کنند، آنگاه دیگر نیاز به صرف زمان براي انجام تنظیمات دقیق سمعک براي هماهنگ سازي میزان تقویت آن با مقادیر تقویتی هدف نخواهد بود. براي این کار، فقط به این نیاز است که سمعک تا حد امکان نزدیک به پاسخ مطلوبی تنظیم شده باشد که بیمار بتواند با استفاده از الگوریتم یادگیرندگی سمعک به آن دست بیابد و تجربه ي ابتدایی بیمار آنقدر بد نباشد که سمعک را پس بیاورد. پس در صورت نیاز به سمعک به مراکز فروش سمعک پیشرفته مراجعه کنید.

اگرچه آن تنظیم خودکار و مطابق با اهداف تقویتی که از سوي نرمافزار شرکت سازنده فراهم میاید، اغلب درست نیست. ولی ممکن است براي شروع روند آموزش سمعک توسط بیمار کافی باشد. متاسفانه، همگی بیماران توانایی شناختی و مهارت دستی لازم براي استفاده ي شایسته از سمعک هاي آموزش پذیر را ندارند. آموزش پذیري این امکان را به بیماران میدهد تا خودشان مسولیت تنظیم ظریف سمعک خود را بر عهده بگیرند.

بعضی از بیماران خیلی زیاد از آموزش دادن سمعک خود براي یادگیري میزان پسند آنها در شرایط شنیداري محیطی خود لذت میبرند. بعضی از بیماران دیگر قادر نیستند که سمعک خود را تنظیم کنند و آموزش دهند. چون که ممکن است توانایی تنظیم دستی سمعک خود را نداشته باشند و یا اینکه سطح توانایی ذهنی و شناختی آنها آنقدر نیست که بتوانند مفهوم تنظیم کنترل سمعک را بفهمن. یا نمیتوانند مفهوم تاثیر تغییر کنترل بر روي متفاوت شنیدن صداها را درك کنند. پیشنهاد می شوند به فروش سمعک ارزان ولی در عین حال با کارایی بالا مراجعه کنید تا کار با آن راحت تر باشد.

نحوه ی کار سمعک

اجزای سمعک شامل بورد، میکروفون و ورسیور است. صدا پس از ورود به داخل سمعک توسط مدار آن پردازش شده و توسط میکروفون به گوش می رسد. ناگفته نماند صدا توسط رسیور سمعک از محیط جمع می شود. طرز کار و عملکرد سمعک خیلی پیچیده تر از توضیح بالا بوده و این توضیح صرفا جهت تفهیم نحوه ی کار سمعک بیان شده است.

نحوه گذاشتن سمعک های پشت گوشی و داخل گوشی

سمعک ها با توجه به اینکه پشت گوشی باشند یا داخل گوشی، نحوه کار و گذاشتن متفاوتی دارند. در سمعک های پشت گوشی این کار راحتتر به نظر میاد. اما در سمعک های داخل گوشی اغلب اشتباه می شود. سمعک های داخل گوشی دارای نشانگر های قرمز و آبی هستند. نشانگر قرمز برای گوش راست است و نشانگر آبی برای گوش چپ.

نحوه ی استفاده از سمعک داخل گوشی

نحوه ی قرار دادن سمعک های پشت گوشی نیز به این صورت است، ابتدا قالب سمعک را داخل مجرای گوش قرار می دهیم و سپس سمعک را به پشت گوش هدایت می کنیم.